Kvota

Kvotni sistem velja od 01.01.2006 dalje in določa delež invalidov med vsemi zaposlenimi. Zavezuje vse delodajalce (pravne in fizične osebe ter osebe javnega prava) z vsaj 20 zaposlenimi. Kvota se določi različno po dejavnostih in glede na področje v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti.

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov nalaga vsem delodajalcem, ki imajo več kot 20 zaposlenih, obveznost zaposlitve določene kvote invalidov (od 2 – 6 % glede na dejavnost delodajalca).

Kako lahko izpolnite svojo obveznost?

V podjetju zaposlujete delež invalidov od celotnega števila zaposleni, kot je določeno z Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS št. 117/2005).

Mesečno nakazujete na račun Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov prispevek v višini 70 % minimalne plače, kar pomeni trenutno 365,28 EUR za vsakega manjkajočega invalida.

Obstaja pa tudi tretja možnost in to je nadomestna izpolnitev kvote.

Kvoto lahko izpolnite tudi tako, da sklenete pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom. Invalidsko podjetje vam zagotovi dobavo izdelkov ali za vas opravi storitev, Vi pa si s plačilom računa zagotovite tudi izpolnitev kvote.

Kot invalidsko podjetje, vam lahko pomagamo pri izpolnitvi zahtev zakona. Nudimo vso strokovno podporo pri ureditvi potrebne dokumentacije, hkrati pa za vas opravimo kakovostno storitev.

Podjetja oziroma zavezanci za kvoto pa lahko izpolnijo kvoto tudi z sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom, po kateri se priznavajo stroški dela v višini zneska 12 minimalnih plač letno za vsakega invalida, ki bi da delodajalec moral zaposliti v okviru predpisane kvote. Pogodba mora vsebovati:

Predmet pogodbe: Izdelki oziroma storitve, ki so predmet pogodbe, morajo biti izdelani oziroma storitve opravljene z delavci zaposlitvenega centra ali invalidskega podjetja. V izpisu iz sodnega registra mora biti razvidno, da ima invalidsko podjetje ali zaposlitveni center registrirano dejavnost, na katero se nanaša predmet pogodbe.

Skupno pogodbeno vrednost brez DDV

Posebej opredeljene stroške dela: Stroške dela določa računovodski standard št. 15 in sicer vključujejo bruto osebni dohodek, regres, prevoz na delo, prehrano, nadomestila zaradi bolniškega staleža do 30 dni, jubilejne nagrade, odpravnine, nagrade vajencem.
Opredeljene plačilne roke
Obdobje trajanja pogodbe: Po podpisu pogodbe z zaposlitvenim centrom ali invalidskim podjetjem, mora zavezanec v roku sedmih dni poslati pogodbo oziroma aneks na Sklad skupaj z vlogo o nadomestni izpolnitvi kvote. Pogodbe prispele na Sklad do petega v mesecu se upoštevajo pri obračunu kvote za preteki mesec. Število invalidov zavezanec izračuna tako, da skupni znesek stroškov dela deli z zneskom minimalne plače. Dobljeno število invalidov razporedi v načrtu nadomestne izpolnitve kvote tako da za vsak mesec navede število, s katerim namerava izpolniti število invalidov do predpisane kvote. Na osnovi te vloge izda Sklad potrdilo o nadomestni izpolnitvi kvote. Vloga in s tem potrdilo je možno pridobiti za največ 12 mesecev znotraj koledarskega leta in najmanj za enega invalida za en mesec.

Po izteku napovedanega obdobja mora zavezanec najpozneje v roku 60 dni poslati skladu zaključno poročilo o obojestranski izpolnitvi pogodbene obveznosti. Zaključno poročilo mora biti podpisano tako s strani odgovorne osebe zavezanca kot tudi s strani odgovorne osebe zaposlitvenega centra ali invalidskega podjetja.
Za nadomestno izpolnitev kvote mora biti pogodba o poslovnem sodelovanju tudi realizirana, to pomeni, da je faktura za opravljeno storitev ali izdelke s strani zavezanca tudi plačana. Nadzor nad izvajanjem pogodb o poslovnem sodelovanju zaradi nadomestne izpolnitve kvote izvaja Sklad oziroma njegov pooblaščenec, kateremu sta dolžni pogodbeni stranki predložiti dodatna dokazila o obojestranski izpolnitvi pogodbe (bančni izpiski in druga dokazila).
Za presežek realizacije pogodbe stroškov dela delodajalec ne more uveljavljati bonitet.
Če pogodba ni bila realizirana ali je realizirana samo delno, mora zavezanec mesečno ob izplačilu plač obračunati in plačati v sklad sorazmerni prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Zavezancu, ki kvote ne izpolni niti ne poravna prispevka v sklad, izda sklad odločbo o obveznosti plačila prispevka za zaposlovanje invalidov skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Za izterjavo plačil zaradi neizpolnjevanja kvote je pristojna Davčna uprava Republike Slovenije.

 

Več lahko preberete na www.svzi.gov.si ali nas pokličete. Z veseljem vam bomo pomagali.