Zakonodaja

  • Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, Ur. l. RS št. 32/07
  • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, Ur. l. RS št. 21/08
  • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - uradno prečiščeno besedilo
  • (ZZRZI- UPB2), Ur. l. RS št. 16/07
  • Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij, Ur.l. RS št. 117/05
  • Zakon o minimalni plači (ZMinP), Ur.l. RS, št. 13/2010 in pojasnilo MDDSZ o minimalni plači v povezavi z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov